top of page

Επικοινωνίες και πληροφορίες του Κρύων για το Balancing
*αποσπάσματα*

Ο Κρύων έχει κάνει δύο ανώτερες επικοινωνίες για το Συμπαντικό Δικτύωμα Εξισορρόπησης.

Εδώ θα βρείτε κάποια αποσπάσματα από αυτές τις επικοινωνίες. Μπορείτε να διαβάσετε όλο το κείμενο

των επικοινωνιών πατώντας στον σύνδεσμο εδώ

Το Συ­μπα­ντι­κό Δι­κτύ­ω­μα, α­γα­πη­τοί, εί­ναι ο κοι­νός πα­ρα­νο­μα­στής της ε­νο­ποι­η­μέ­νης ε­νερ­γεια­κής πη­γής του σύ­μπα­ντος.

Το Συ­μπα­ντικό Δι­κτύ­ω­μα εί­ναι πα­ντού. Βρί­σκε­ται σε ό­λο το σύ­μπαν. Ό­λα αυ­τά που μπο­ρεί­τε να δεί­τε και ό­λα ε­κεί­να που δε μπο­ρεί­τε να δεί­τε πε­ριέ­χουν αυ­τό το Δι­κτύ­ω­μα. Α­πό τα μι­κρό­τε­ρα στοι­χεί­α στη φυσι­κή σας, πέ­ρα και α­πό το «νέ­φος των η­λε­κτρο­νί­ων», το Συ­μπα­ντι­κό Δι­κτύ­ω­μα είναι πα­ρόν.

Το Συ­μπα­ντι­κό Δι­κτύω­μα εί­ναι η με­γα­λύ­τε­ρη ε­νέρ­γεια που έ­χε­τε α­ντι­λη­φθεί πο­τέ. Ε­μπε­ριέχει ο­λό­κλη­ρο το σύ­μπαν και πιο πολ­λά. Εί­ναι πα­ρόν πα­ντού. Δεν υπάρ­χει μέ­ρος που να μπο­ρεί­τε να α­ντι­λη­φθεί­τε –ά­σχε­τα α­πό τη διάστα­ση– που να υ­πάρ­χει χω­ρίς το Δι­κτύ­ω­μα. Το Συ­μπα­ντι­κό Δι­κτύ­ω­μα εί­ναι ί­σως αυ­τό που μπο­ρεί­τε να ο­ρί­σε­τε ως συνει­δη­τό­τη­τα του Θε­ού, και παρ’ ό­λα αυ­τά εί­ναι φυ­σι­κή και εί­ναι ε­νέρ­γεια και πε­ριέ­χει συ­νειδη­τή α­γά­πη. Ά­ρα, αυ­τό που σας λέ­με εί­ναι ό­τι εί­ναι διά­χυ­το πα­ντού και ε­μπεριέ­χει ο­λό­κλη­ρο το σύ­μπαν, συ­μπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων ό­λων των δια­στά­σε­ων.

Και παρ’ ό­λα αυ­τά έ­χει μί­α και μο­να­δι­κή συ­νει­δη­τό­τη­τα συγ­χρό­νως –πά­ντα στον ίδιο χρό­νο. Η α­πό­στα­ση δεν εί­ναι τί­πο­τε για το Συ­μπα­ντι­κό Δι­κτύ­ω­μα…

…Έ­τσι παίρ­νετε μια ι­δέ­α για το μέ­γε­θος αυ­τής της ε­νέρ­γειας, αλ­λά ε­πί­σης παίρ­νε­τε μια ιδέ­α για την ε­νο­ποί­η­ση του Συ­μπα­ντι­κού Δι­κτυώ­μα­τος. Το πιο μα­κρι­νό μέ­ρος αυ­τού του Δι­κτυώ­μα­τος γνω­ρί­ζει α­κριβώς τι κά­νει αυ­τό το μέ­ρος που βρί­σκεται ε­δώ σε αυ­τή την αί­θου­σα. Το μέ­ρος που βρί­σκε­ται α­νά­μεσα στα κύτ­τα­ρα της βιο­λο­γί­ας σας, το ο­ποί­ο έ­χου­με ο­νομά­σει α­γά­πη, γνω­ρί­ζει τι γίνεται 11 δι­σεκα­τομ­μύ­ρια έ­τη φω­τός μα­κριά! Το Συ­μπα­ντι­κό Δι­κτύ­ω­μα δεν έ­χει χρό­νο, και θα μι­λή­σου­με γι’ αυ­τό σε έ­να λε­πτό.

 

Το πρώ­το χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό εί­ναι το μέ­γε­θος, και το μέ­γε­θος εί­ναι κολοσ­σιαί­ο. Εί­ναι η με­γα­λύ­τερη γνω­στή ε­νέρ­γεια. Εί­ναι η με­γα­λύ­τε­ρη ενέρ­γεια που υ­πάρ­χει. Ας μι­λή­σου­με για το σχή­μα του, και αυ­τό, συ­νεργά­τη μου, εί­ναι α­κό­μη πιο δύσκο­λο. Δεν εί­ναι έ­να πλέγ­μα. Το Συ­μπαντι­κό Δι­κτύ­ω­μα έ­χει συμ­με­τρί­α, πα­ρ’ ό­λα αυ­τά δεν εί­ναι τε­τρα­γω­νι­σμένο. Αν μπο­ρού­σε να σας απο­κα­λυ­φθεί, θα σας ε­ξέ­πληττε, κα­θώς θα α­πο­κά­λυ­πτε κά­τι γι’ αυ­τό που ε­σείς ο­νο­μά­ζετε χρό­νο.

 

Το Συ­μπα­ντικό Δι­κτύ­ω­μα δεν έ­χει ο­ρα­τό φως, παρ’ ό­λο που εί­ναι η ου­σί­α του φω­τός. Η ε­νέργεια του Δι­κτυώ­μα­τος εί­ναι σε μια μη­δε­νι­κή ι­σορ­ρο­πί­α, και θα σας πού­με γι’ αυ­τό τώ­ρα. Η ε­νέρ­γεια εί­ναι σε μια ι­σορ­ρο­πη­μέ­νη κατά­στα­ση που λέ­γε­ται μη­δε­νι­κή ι­σορ­ρο­πί­α, ό­που η πο­λι­κότη­τα των πιο δυ­να­μι­κών χα­ρα­κτη­ρι­στι­κών εί­ναι ι­σορ­ρο­πη­μέ­νη στο μη­δέν. Η μη­δε­νι­κή ε­νέρ­γεια έ­χει φα­ντα­στι­κή δύ­να­μη, αλ­λά στην κοι­νή της κα­τά­στα­ση φαί­νε­ται να εί­ναι κε­νή λό­γω της ι­σορρο­πί­ας στο μη­δέν.

 

Ό­ταν σας δώ­σα­με τον τύ­πο υ­πο­λο­γι­σμού της α­πό­στα­σης των στοι­χεί­ων του νέ­φους ηλε­κτρο­νί­ων α­πό τον πυ­ρή­να, σας μιλού­σα­με για τη δρά­ση των α­κτί­νων γά­μα, 11 δι­σε­κα­τομ­μύ­ρια έ­τη φω­τός μα­κριά, μιλού­σα­με για το Συ­μπα­ντι­κό Δι­κτύ­ω­μα. Α­πό το μεγαλύ­τε­ρο στο μι­κρότερο, αυ­τή η πη­γή ε­νέρ­γειας εί­ναι πε­λώ­ρια και εί­ναι ή­συ­χη. Πα­ρέ­χει δύ­να­μη μό­νο ό­ταν ε­πι­κα­λεί­ται και δια­τα­ράσ­σε­ται η ι­σορ­ρο­πί­α της με σχε­δια­σμέ­νους τρό­πους. Εί­ναι ο κοι­νός πα­ρα­νομαστής και ο στα­θε­ρο­ποι­η­τής ό­λης της ε­νέρ­γειας και της ύ­λης που υπάρ­χει πα­ντού –το Συ­μπα­ντι­κό Δικτύ­ω­μα.

 

το Συ­μπα­ντι­κό Δι­κτύ­ω­μα α­ντα­πο­κρί­νε­ται στην Αν­θρώ­πι­νη συ­νει­δη­τό­τη­τα

 

Ό­λα τα πράγ­μα­τα εί­ναι πι­θα­νά με την πρό­θε­ση των Αν­θρώπων στον πλα­νή­τη τώ­ρα, κα­θώς ε­σείς έχετε κυ­ριο­λε­κτι­κά τον έ­λεγ­χο του Δι­κτυώ­μα­τος, το ο­ποί­ο εί­ναι συ­μπα­ντι­κό. Και πάλι θα σας πού­με ό­τι το Δι­κτύ­ω­μα, που εί­ναι στην άλ­λη πλευρά του σύ­μπα­ντος, γνωρίζει το ό­νο­μά σας!

 

ή­δη έ­χε­τε επί­γνω­ση πολ­λοί α­πό ε­σάς, για την ε­πι­κοι­νω­νί­α με­τα­ξύ των Αν­θρώ­πων που φαί­νε­ται να ξε­περ­νά ο­ποια­δή­πο­τε γνω­στή στον άν­θρω­πο τα­χύ­τη­τα. Τα πα­νο­μοιό­τυ­πα δί­δυ­μα, οι δίδυμες φλό­γες, οι α­δελ­φές ψυ­χές, το έ­να α­πό τη μια με­ριά της Γης και το άλ­λο α­πό την άλ­λη με­ριά, πο­λύ συ­χνά έ­χουν αυ­τό­μα­τες ε­πι­κοι­νω­νί­ες που έ­χουν α­να­φερθεί και που έ­χουν κατα­μαρ­τυ­ρη­θεί ……. Θα σας πω τι το κά­νει αυ­τό ε­φι­κτό: εί­ναι οι μη­χα­νι­σμοί λει­τουργί­ας του Συ­μπα­ντι­κού Δι­κτυώ­μα­τος. Εί­στε συν­δεδεμέ­νοι α­κα­ριαί­α και χρη­σι­μο­ποιεί­τε το Δι­κτύ­ω­μα. Εί­ναι η δι­κή σας πη­γή Πνευ­μα­τι­κής δύ­να­μης –και αυ­τό επίσης χρη­σι­μο­ποιεί τη φυ­σι­κή.

 

Έ­χου­με μι­λήσει για το χρό­νο του τώ­ρα, έ­να πο­λυ­δια­στα­σια­κό σημεί­ο ό­που βρί­σκε­ται το Πνεύ­μα και ό­που ό­λα τα πράγ­μα­τα στο πα­ρελθόν, κα­θώς και οι δυ­να­τό­τη­τες του μέλ­λο­ντος, βρί­σκονται σε έ­να μέ­ρος –αυ­τό εί­ναι στο χρό­νο του τώ­ρα. Το Συ­μπα­ντι­κό Δι­κτύ­ω­μα δεν εί­ναι στο χρό­νο του τώ­ρα, εί­ναι στο χρό­νο του κε­νού. Κε­νός χρό­νος, α­γαπητοί, εί­ναι ο χρό­νος που ι­σού­ται με το μη­δέν, α­ντί­θε­τα α­πό τον χρό­νο του τώ­ρα που έ­χει κί­νη­ση κυ­κλι­κή. Το Συ­μπα­ντι­κό Δι­κτύ­ω­μα εί­ναι μονί­μως σε μια ισορ­ρο­πη­μέ­νη κα­τά­στα­ση και σε αυ­τή την ι­σορρο­πη­μέ­νη ε­νέρ­γεια, εί­ναι δυ­να­μι­κά έ­τοι­μο να λά­βει ει­σερχό­με­νο μή­νυ­μα για την α­πε­λευ­θέ­ρω­ση της ε­νέρ­γειας.

 

… α­έ­ρας που α­να­πνέ­ε­τε στα πνευ­μό­νια σας εί­ναι σε η­ρε­μί­α, ακόμη και ό­ταν ο α­έ­ρας γύ­ρω σας εί­ναι σε α­να­τα­ρα­χή. Έ­τσι είναι και το Συ­μπαντι­κό Δικτύ­ω­μα.

 

Το Συ­μπα­ντικό Δι­κτύ­ω­μα, α­γα­πη­τοί, εί­ναι αυ­τό που ε­πι­τρέ­πει τους μηχα­νι­σμούς για τη συν-δη­μιουρ­γί­α, για τη συγ­χρο­νι­κό­τη­τα, γι’ αυ­τό που έ­χου­με ο­νο­μά­σει α­γά­πη. Το Συ­μπα­ντι­κό Δι­κτύ­ω­μα πε­ριέ­χει τους μη­χα­νι­σμούς που ε­πι­τρέ­πουν τα θαύ­μα­τα στον πλα­νή­τη. Α­ντα­πο­κρί­νε­ται στη φυ­σι­κή –α­ντα­πο­κρίνε­ται στη συ­νει­δη­τό­τη­τα.

 

Δεν υ­πάρ­χει με­γα­λύ­τε­ρη δύ­να­μη στο σύ­μπαν α­πό την Ανθρώ­πι­νη πρό­θε­ση και α­γά­πη…… … Α­α­α, α­γα­πη­τοί, κα­τα­λα­βαί­νε­τε τώ­ρα πως ό­ταν εκ­δη­λώ­νε­τε πρόθε­ση, δεν είναι κά­ποια μυ­στη­ριώ­δης ε­νέρ­γεια που φαί­νε­ται να πε­τά στους αι­θέ­ρες και με κά­ποιον τρό­πο να κά­νει πραγ­μα­τι­κό­τη­τα κά­τι που θέ­λε­τε ή χρειά­ζε­στε; Τώρα μπο­ρεί­τε να δεί­τε ό­τι έ­χει συμ­μετρί­α, μέ­γε­θος, σκο­πό και συ­νει­δη­τό­τη­τα και ό­τι υ­πάρ­χει έ­να μη­χα­νι­κό χαρακτη­ρι­στι­κό της φυ­σι­κής και της α­γά­πης γύ­ρω α­πό αυ­τό, το ο­ποί­ο ονομά­ζε­ται Ανθρώ­πι­νη πρό­θε­ση;

 

Σας εί­πα­με ό­τι το Δι­κτύ­ω­μα εί­ναι μια ε­νέρ­γεια που δια­περ­νά το σύ­μπαν και ό­τι εί­ναι στα­θε­ρή. Σας εί­πα­με ό­τι διαπερ­νά ό­λη την ύ­λη και ό­τι εί­ναι δια­θέσι­μη πά­ντα. Σας εί­πα­με ό­τι εί­ναι μια βά­ση της φυ­σι­κής για το πώς λει­τουρ­γούν τα πράγ­μα­τα σε ό­λο το σύ­μπαν που εί­ναι ο­ρα­τό. Σας εί­πα­με ό­τι το φως κι­νεί­ται αρ­γά, συ­γκριτι­κά με την ε­πι­κοι­νωνί­α του Δι­κτυώ­μα­τος (το οποί­ο θα συ­ζη­τή­σου­με), η ε­πι­κοινωνί­α μέ­σα σε αυ­τό εί­ναι σχε­δόν στιγ­μιαί­α. Η τα­χύ­τη­τα της ε­νέρ­γειας α­πό τη μια ά­κρη του σύ­μπαντος στην άλ­λη εί­ναι σχε­δόν αυτό­ματη. (Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, δεν υπάρ­χουν ά­κρες).

 

Τε­λι­κά, μπο­ρεί να κατανο­ή­σε­τε πώς το Συ­μπα­ντι­κό Δι­κτύ­ω­μα εί­ναι πράγ­μα­τι η ίδια η ου­σί­α της ε­νέργειας της θε­ρα­πεί­ας.

 

Το Συ­μπα­ντι­κό Δι­κτύ­ω­μα δεν εί­ναι πλέγ­μα. Δεν εί­ναι έ­να πράγ­μα. Δεν εί­ναι μί­ας διά­στα­σης. Ε­άν δια­περ­νά το σύ­μπαν, ό­πως έ­χου­με πει, τό­τε θα πρέ­πει να βρί­σκε­ται πα­ντού, και πράγ­μα­τι το Δι­κτύ­ω­μα εί­ναι παντού.

 

Η με­τα­βί­βα­ση της ε­νέρ­γειας α­πό το Δι­κτύ­ω­μα εί­ναι κα­θα­ρή, γρή­γο­ρη και σχε­δόν αυ­τό­μα­τη μέ­σα στην α­περα­ντο­σύ­νη του. Αυ­τό γί­νε­ται ε­πει­δή το ενερ­γεια­κό διά­με­σο εί­ναι ο­μοιό­μορ­φο και με­τα­δί­δει, μέ­σα α­πό τη χρή­ση του συ­στή­μα­τος που εύ­κο­λα α­να­γνω­ρί­ζει, αυ­τό που περ­νά­ει μέσα α­πό αυ­τό (κά­τι ανάλο­γο με αυ­τό που κάνει το κύ­μα με τα μό­ρια του νε­ρού). Τώ­ρα σας δώσα­με έ­να μη­χα­νι­κό χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό για το πώς με­τα­βι­βάζε­ται η ε­νέργεια στο α­λη­θι­νό σύμπαν.

 

Το Δι­κτύ­ω­μα εί­ναι ό­ντως η κο­σμι­κή στα­θε­ρά την ο­ποί­α η ε­πι­στή­μη έ­ψα­χνε α­νέ­κα­θεν να τη βρει…. Ας πού­με μό­νο ό­τι εί­ναι το χα­ρακτη­ρι­στι­κό αυ­τής της στα­θε­ράς είναι ότι “κουρ­δί­ζει τις χορ­δές” της μου­σικής της ύ­λης.

 

Τώ­ρα ήρ­θε η ώρα να μι­λή­σου­με για το θαύ­μα… …έ­νας α­πό τους κύ­ριους κα­τα­λύ­τες για θαυ­μα­τουρ­γές θε­ρα­πεί­ες εί­ναι η α­γνή πρό­θε­ση. Την επόμε­νη φο­ρά που θα εργά­ζε­στε με κά­ποιον, σι­γου­ρευ­τεί­τε ό­τι η πρό­θε­ση υ­πάρ­χει –σι­γου­ρευ­τεί­τε ό­τι έ­χει πραγ­ματικά κα­τα­λά­βει τι κά­νει. Ό­ταν πραγ­μα­τικά δο­θεί ά­δεια και υ­πάρ­χει η πρό­θε­ση, θα ε­πέλ­θει και η θερα­πεί­α.

 

Υ­πάρ­χουν κάποιοι σε αυ­τή την αί­θου­σα (μι­λώ­ντας για τον Το­ντ Ό­βο­καΐτη και την Πέ­γκυ Ντού­μπρο) οι ο­ποί­οι σι­γά-σι­γά α­να­κα­λύ­πτουν τη “σύν­δε­ση” του Δι­κτυώ­μα­τος με την κυτ­τα­ρι­κή βιο­λο­γί­α. Ο έ­νας την ανα­καλύπτει μέ­σα α­πό τη φυ­σι­κή και η άλ­λη την α­να­κα­λύ­πτει μέ­σα α­πό τη δύ­να­μη της γνώ­σης και της πρό­θε­σης. Και οι δύ­ο, σε κά­ποιο επί­πε­δο, ερ­γά­ζο­νται με τη μα­γνη­τι­κή ε­νέρ­γεια.

Και στις δύ­ο πε­ρι­πτώ­σεις, αυ­τό που αλ­λά­ζει εί­ναι ό­τι το DNA αρχί­ζει να θυ­μά­ται! Η α­πο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα των ε­πι­κοινωνιών αρ­χί­ζει να αυ­ξά­νε­ται και τμή­ματα του βιο­λο­γι­κού και πνευ­μα­τι­κού DNA, που προ­η­γου­μέ­νως ή­ταν κρυμ­μέ­να, αρ­χί­ζουν να α­φυ­πνί­ζο­νται. Θυ­μάστε τι ση­μαί­νει α­φύ­πνι­ση; Ση­μαί­νει ό­τι η γνώ­ση βρί­σκε­ται ε­κεί –α­πλώς κοιμά­ται…

 

Με­ρι­κές α­πό τις πιο α­πί­θα­νες θε­ρα­πευ­τι­κές μεθό­δους που έ­χε­τε στον πλα­νή­τη σας τώ­ρα γί­νο­νται α­πό Άν­θρω­πο σε Άν­θρω­πο χωρίς ο έ­νας να αγ­γί­ζει τον άλ­λον κα­θόλου. Εί­ναι εκ­πλη­κτι­κό. Έ­χει τις ιδιό­τητες να εί­ναι θαυ­μα­τουρ­γό –και εί­ναι η σύν­δε­ση με το Δι­κτύ­ω­μα.

Από την Πέγκυ Φοίνιξ Ντούμπρο:

 

Η βα­σι­κή πρό­θε­ση σε μια ε­νεργεια­κή συ­νε­δρί­α Ε­ξι­σορ­ρό­πη­σης εί­ναι να ε­ξι­σορ­ρο­πή­σει το η­λε­κτρο­μα­γνη­τι­κό πε­δί­ο του αν­θρώπου, ε­πι­τρέ­πο­ντας στην α­το­μι­κή ε­νέρ­γεια να α­νοί­ξει ό­σα κυ­κλώ­μα­τα εί­ναι δυ­να­τόν προς το Συ­μπα­ντι­κό Δι­κτύω­μα.

 

Το ά­το­μο που δέχε­ται τη συ­νε­δρί­α μπο­ρεί να εκ­δη­λώ­σει πρό­θε­ση για σχε­δόν ο­τι­δή­πο­τε –α­πό θε­ρα­πεί­α μέ­χρι Αυ­το­γνω­σί­α, μέ­χρι την α­πλή ε­λάτ­τω­ση του στρες, μέ­χρι και την α­να­δό­μη­ση του DNA του. Κα­θώς η συ­νε­δρί­α προ­χω­ρά, συμ­βαίνει μια ε­πα­νε­νερ­γο­ποί­η­ση του ε­νερ­γεια­κού πεδί­ου του α­τό­μου και δη­μιουρ­γεί­ται μια νέ­α τά­ξη ε­ντός του πε­δί­ου, πα­ρά­γο­ντας μια πιο δυ­να­τή δο­μή ώ­στε να λαμ­βά­νει ε­νέρ­γεια α­πό την Α­πε­ριό­ρι­στη Πη­γή (το Συ­μπα­ντι­κό Δι­κτύ­ω­μα).

Όλο το κείμενο των δύο Channeling του Κρύων για το Συμπαντικό Δικτύωμα

bottom of page